domingo, 5 de junio de 2011

Acta de la Asamblea de la AcampadaBcn del día 4 de Junio


Després de l’actuació de “Color Humano” comença l’assemblea amb el següent ordre del dia:
  1. Presentació, metodologia i rols de l’equip de dinamització
  2. Aprovació de la proposta d’ordre del dia.
  3. Intervencions inicials:
  4. Votació de propostes presentades el dia anterior que s’afegiran al document de mínims si són aprovades.
  5. Propostes de continuïtat:
  6. Comissions
  7. Informacions
  8. Torn obert de paraules
A continuació l’acta, en català i castellano. Clica a Continue Reading!

3. Intervencions inicials

Albert (comissió extensió): Explica com ha anat la trobada d’assemblees de barris i pobles dels Països Catalans. Un 85% d’assemblees amb les quals es tenen contacte han vingut. Avui s’ha treballat en la coordinació de les pròximes mobilitzacions: el dia 11, presa de possessió, caçerolades als pobles, el dia 14 els pobles propers se sumessin a l’acampada, la resta tallaran accessos. El dia 19 diverses poblacions es vindran en marxa cap a aquí i els barris en columnes a Barcelona… El moviment no acaba en la plaça.
Álex (comissió mobilització): Explica com ha anat la concentració d’avui a les 19.30h enfront de la Conselleria d’Interior, per a demanar la dimissió del Puig, conseller d’Interior. Han vingut moltes persones a la concentració, després s’han sumat més, més de 2000 persones en total.

4.- Votació de propostes

PRESENTADES EL DIA ANTERIOR QUE S’AFEGIRAN AL DOCUMENT DE MÍNIMS SI SÓN APROVADES.

Comissió educació proposa:
1. Redistribució i augment dels recursos econòmics i humans, destinats íntegrament tots els recursos a l’educació pública, abolint progressivament els concerts educatius. Concertada és igual a finançament públic més privat- parant les retallades i assegurant la plena participació dels agents educatius en aquest precís. APROVADA
2. Tot el procés educatiu no depengui de criteris partidistes i econòmics, sinó de professionals de l’educació i de tota la comunitat educativa. APROVADA
3. Centrar tots els processos educatius, en les persones i les seves necessitats i no solament en el currículum i els seus resultats. APROVADA
4. Formar de forma permanent als agents educatius per a garantir una educació de qualitat i adaptada a les necessitats de les persones. APROVADA
5. Que l’educació pública no reprodueixi diferències socials que segreguen les persones en funció de la seva procedència sociocultural, afavorint així una educació inclusiva que permeti educar des de la diversitat i en la diversitat. APROVADA
Subcomissió autodeterminació proposa:
1. Reconeixement del dret d’autodeterminació de tots els pobles del món, tal com recull la Carta de les Nacions Unides, i per tant del poble català. VA A DEBAT

5.- Propostes de continuïtat:

Hi ha un espai de treball aprovat dijous passat per assemblea, en el qual s’ha treballat durant els últims quatre dies. El grup ha estat molt nombrós i obert, i s’han tingut en compte tot tipus de propostes provinents de barris, comissions, persones, torns de paraula en comissions etc. El grup s’ha dividit en tres subgrups. Cadascun ha treballat a partir de propostes aparentment diferents, però no obstant això, al final de procés s’ha vist que poden ser complementàries. Això no significa que aprovar una hagi de passar per aprovar la resta. Es pensa que en conjunt, totes elles cobrixen tots els nivells a treballar. La idea és que amb aquestes propostes es transformi el moviment de plaça Catalunya en alguna cosa molt major.
Subgrup1: Proposta estratègica per a avançar en el moviment transformant la plaça. Fem de la plaça un *ágora permanent per a totes i tots!
Proposta 1.1: Treballar per a objectius concrets: El moviment ha d’anar cap a fora. Ens hem de quedar transformant la plaça. Hem de reorientar l’energia cap als pròxims moments decisius: el dia 14 bloquejarem el país i l’economia i també el 19 . Tots els dimecres corts en les vies de circulació en suport a sanitat i educació. El moviment passarà a altra etapa.
Arguments per a la transformació: Dinàmiques més inclusives amb assemblees menys freqüents. Evitarem: Autodefensa per les nits, el desgast, espai més operatiu i agradable.
Proposta 1.2: Transformar plaça en un espai d’informació i articulació: espai on no es dorm, crear un espai logístic en la plaça, un espai de trobada, un espai transversal, no és necessari que totes les comissions es trobin en la plaça, tot precisaria de menys desplegament material i aprofitaria millor l’esforç humà.
La plaça ha de ser un àgora, amb estructures fixes, hem de fer una transició progressiva. Intensificar l’espai polític. Convocar aquí les activitats, assemblees de comissions i subcomissions que ho vulguin, convocar les assemblees. Les pancartes han de continuar aquí. Les decisions han de prendre’s segons les necessitats i el moment. Podem tornar aquí quan vulguem i ho vegem convenients.
Mantenir l’activitat en la plaça reorientant els esforços: Redisenyant les estructures físiques i transformar la logística i arquitectura; Redirigint l’energia cap a l’activitat diürna i la connexió amb els barris.
Subgrup2: Funcionament de les assemblees i del moviment
A curt termini: Seguir amb el mecanisme actual de les assemblees però sent menys freqüents: Assemblees els dimarts, divendres i diumenge. Les reunions de comissions tenen total autonomia per a decidir quan es reuneixen.
A mitjà termini: Assemblees de caràcter més informatiu de les quals participen assemblees de base, de barris i temàtiques concretes (economia, *medioambiente…) i que una comissió organitzativa reculli propostes i es millori coordinació.
Subgrup3: Espai alternatiu i complementari: De la plaça del poble a la casa del poble
Aconseguir un espai físic alternatiu que no exclogui la plaça. Espai logístic i neuràlgic per al treball de les diferents comissions i els barris. Si es necessita l’espai hi ha 4 propostes:
1.- Cessió immediata de l’ajuntament d’un espai en el centre, ampli i en condicions.
2.- Buscar espais en associacions o col·lectius afins
3.- Pagar un espai a partir de donacions.
4.- *Okupar un espai

6.- Comissions

Salut i Convivència: Deixen de dormir aquí per les nits. Convivència seguirà realitzant les seves activitats durant el dia.
Teràpies naturals llegix manifest en el qual es demana el reconeixement públic de les medicines naturals.
Internacional: Desallotjament a Lisboa amb 3 detinguts, el dijous va morir un militant del 20 de Febrer al Marroc, a causa de cops per la policia. El 12 i 13 haurà un referèndum a Itàlia sobre l’energia nuclear i la privatització de l’aigua. El 5 de Julio, demà, hi ha mobilitzacions de presa la plaça en tot el món.
Extensió: ctivitats; debat a les 13 sobre el 17m.
Gent gran: es demana la tot el món faci una reflexió sobre el consum d’alcohol amb moderació. També llegix manifest denunciant als agents que es dediquen a la 3era edat amb ànims lucratius. No ens preocupa el ministeri d’interior, ens preocupa l’interior del ministre!!!
Audiovisuals: Es demana el suport d’un activista egipci que es va dur una pancarta de Barcelona al país i està retingut.
Subcomissió d’habitatge: Llegixen manifest i convoquen a les 17h demà en la plaça per a parlar amb diferents barris, veïns i persones afectades.

7.- Informacions

Medi ambient: demà, dia internacional del medi ambient, hi ha manifestació a les 12
Extensió: Grècia: 20000 persones continuen acampades enfront del Parlament. Acampant unes 2000 tendes de campanya. Estan valorant sumar-se a la manifestació unitària del dia 19. També es plantegen mobilitzar a unes 200 gregues/us para venir a participar en el moviment del 25M a Barcelona.
Activitats: Error en la web respecte al *cabaret del diumenge. No haurà *cabaret de *Artcatraz, es planteja per a setmana que ve.
Programació demà:
13:00 h *Els *fets del 27M *i desobediència civil (Carpa central)
16:00 h Tarda temàtica sobre mitjans de comunicació alternatius
17:00 h *Trobada *per un habitatge digni
20:00 h *Debat *intergeneracional. *Discusións sobre democràcia, ètica, justícia *i economia.

8.- Torn obert de paraules

Reflexió metodològica: La majoria ha votat a favor del dret d’autodeterminació dels pobles. 40 vots no són representatius. Hem d’acabar amb el veto. Han d’obrir-se torns per a defensar 2 posicions.

Dinamització es reuneix tots els dies a les 17:30 h en la plaça de Santa Ana.
Intervenció a favor de la coordinació amb tots els treballadors i sectors laborals, no només amb els barris.

—————-CASTELLANO——————————–

Acta Asamblea General Acampada BCN
Sábado 4 de Junio, Plaza Cataluña, 22h
ORDEN DEL DÍA
0.- Actuación de “Color Humano”
1.- Presentación, metodología y roles del equipo de dinamización
2.- Aprobación de la propuesta de orden del día.

3.- Intervenciones iniciales:

Albert (comisión extensión): Explica cómo ha ido el encuentro de asambleas de barrios y pueblos de los Países Catalanes. Un 85% de asambleas con las que se tienen contacto han venido. Hoy se ha trabajado en la coordinación de las próximas movilizaciones: el día 11, toma de posesión, caceroladas en los pueblos, el día 14 los pueblos cercanos se sumaran a la acampada, el resto cortarán accesos. El día 19 varias poblaciones se vendrán en marcha hacia aquí y los barrios en columnas en Barcelona… El movimiento no acaba en la plaza.
Álex (comisión movilización): Explica cómo ha ido la concentración de hoy a las 19.30h frente a la Conselleria d’Interior, para pedir la dimisión de Puig, conceller de Interior. Han venido muchas personas a la concentración, luego se han sumado más, más de 2000 personas en total.

4.- Votación de propuestas

PRESENTADAS EL DÍA ANTERIOR QUE SE AÑADIRÁN AL DOCUMENTO DE MÍNIMOS SI SON APROBADAS.

Comisión educación propone:
1. Redistribución y aumento de los recursos económicos y humanos, destinados íntegramente todos los recursos a la educación pública, aboliendo progresivamente los conciertos educativos. Concertada es igual a financiamiento público más privado- parando los recortes y asegurando la plena participación de los agentes educativos en este preciso. APROBADA
2. Todo el proceso educativo no dependa de criterios partidistas y económicos, sino de profesionales de la educación y de toda la comunidad educativa. APROBADA
3. Centrar todos los procesos educativos, en las personas y sus necesidades y no solo en el currículum y sus resultados. APROBADA
4. Formar de forma permanente a los agentes educativos para garantizar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de las personas. APROBADA
5. Que la educación pública no reproduzca diferencias sociales que segregan las personas en función de su procedencia sociocultural, favoreciendo así una educación inclusiva que permita educar desde la diversidad y en la diversidad. APROBADA
Subcomisión autodeterminación propone:
1. Reconocimiento del derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, tal y como recoge la Carta de las Naciones Unidas, y por tanto del pueblo catalán. VA A DEBATE

5.- Propuestas de continuidad

Hay un espacio de trabajo aprobado el pasado jueves por asamblea, en el que se ha trabajado durante los últimos cuatro días. El grupo ha sido muy numeroso y abierto, y se han tenido en cuenta todo tipo de propuestas provenientes de barrios, comisiones, personas, turnos de palabra en comisiones etc. El grupo se ha dividido en tres subgrupos. Cada uno ha trabajado a partir de propuestas aparentemente diferentes, pero sin embargo, al final de proceso se ha visto que pueden ser complementarias. Esto no significa que aprobar una tenga que pasar por aprobar el resto. Se piensa que en conjunto, todas ellas cubren todos los niveles a trabajar. La idea es que con estas propuestas se transforme el movimiento de plaza Cataluña en algo mucho mayor.
Subgrup1: Propuesta estratégica para avanzar en el movimiento transformando la plaza. Hagamos de la plaza un ágora permanente para todas y todos!
Propuesta 1.1: Trabajar para objetivos concretos: El movimiento debe ir hacia afuera. Nos tenemos que quedar transformando la plaza. Debemos reorientar la energía hacia los próximos momentos decisivos: el día 14 bloquearemos el país y la economía y también el 19. Todos los miércoles cortes en las vías de circulación en apoyo a sanidad y educación. El movimiento pasará a otra etapa.
Argumentos para la transformación: Dinámicas más inclusivas con asambleas menos frecuentes. Evitaremos: Autodefensa por las noches, el desgaste, espacio más operativo y agradable.
Propuesta 1.2: Transformar plaza en un espacio de información y articulación: espacio donde no se duerme, crear un espacio logístico en la plaza, un espacio de encuentro, un espacio transversal, no es necesario que todas las comisiones se encuentren en la plaza, todo precisaría de menos despliegue material y aprovecharía mejor el esfuerzo humano.
La plaza debe ser un ágora, con estructuras fijas, debemos hacer una transición progresiva. Intensificar el espacio político. Convocar aquí las actividades, asambleas de comisiones y subcomisiones que lo quieran, convocar las asambleas. Las pancartas deben continuar aquí. Las decisiones deben tomarse según las necesidades y el momento. Podemos volver aquí cuando queramos y lo veamos convenientes.
Mantener la actividad en la plaza reorientando los esfuerzos: Rediseñando las estructuras físicas y transformar la logística y arquitectura; Redirigiendo la energía hacia la actividad diurna y la conexión con los barrios.
Subgrup2: Funcionamiento de las asambleas y del movimiento
A corto plazo: Seguir con el mecanismo actual de las asambleas pero siendo menos frecuentes: Asambleas los martes, viernes y domingo. Las reuniones de comisiones tienen total autonomía para decidir cuándo se reúnen.
A medio plazo: Asambleas de carácter más informativo de las que participan asambleas de base, de barrios y temáticas concretas (economía, medioambiente…) y que una comisión organizativa recoja propuestas y se mejore coordinación.
Subgrup3: Espacio alternativo y complementario: De la plaza del pueblo a la casa del pueblo
Conseguir un espacio físico alternativo que no excluya la plaza. Espacio logístico y neurálgico para el trabajo de las diferentes comisiones y los barrios. Si se necesita el espacio hay 4 propuestas:
1.- Cesión inmediata del ayuntamiento de un espacio en el centro, amplio y en condiciones.
2.- Buscar espacios en asociaciones o colectivos afines
3.- Pagar un espacio a partir de donaciones.
4.- Okupar un espacio

6.- Comisiones

Salud y Convivencia: Dejan de dormir aquí por las noches. Convivencia seguirá realizando sus actividades durante el día.
Terapias naturales lee manifiesto en el que se pide el reconocimiento público de las medicinas naturales.
Internacional: Desalojo en Lisboa con 3 detenidos, el jueves murió un militante del 20 de Febrero en Marruecos, a causa de golpes por la policía. El 12 y 13 habrá un referéndum en Italia sobre la energía nuclear y la privatización del agua. El 5 de Julio, mañana, hay movilizaciones de toma la plaza en todo el mundo.
Extensión:
Actividades; debate a las 13 sobre el 17m y vi MARTA
Gent gran: se pide la todo el mundo haga una reflexión sobre el consumo de alcohol con moderación. También lee manifiesto denunciando a los agentes que se dedican a la 3era edad con ánimos lucrativos. No nos preocupa el ministerio de interior, nos preocupa el interior del ministro!!!
Audiovisuales: Se pide el apoyo de un activista egipcio que se llevó una pancarta de Barcelona al país y está retenido.
Subcomisión de vivienda: Leen manifiesto y convocan a las 17h mañana en la plaza para hablar con diferentes barrios, vecinos y personas afectadas.

7.- Informaciones

Medio Ambiente: mañana, día internacional del medio ambiente, hay manifestación a las 12
Extensión: 20000 personas continúan acampadas frente al Parlamento. Acampando unas 2000 tiendas de campaña. Están valorando sumarse a la manifestación unitaria del día 19. También se plantean movilizar a unas 200 griegas/os para venir a participar en el movimiento del 25M en Barcelona.
Actividades: Error en la web respecto al cabaret del domingo. No habrá cabaret de Artcatraz, se plantea para semana que viene.
Programación mañana:
13:00 h Els fets del 27M i desobediencia civil (Carpa central)
16:00 h Tarde temática sobre medios de comunicación alternativos
17:00 h Trobada per un habitadge digne
20:00 h Debat intergeneracional. Discusións sobre democracia, ética, justicia i economía.

8.- Turno abierto de palabras

Reflexión metodológica: La mayoría ha votado a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. 40 votos no son representativos. Hemos de acabar con el veto. Han de abrirse turnos para defender 2 posiciones.
Dinamización se reúne todos los días a las 17:30 h en la plaza de Santa Ana.
Intervención a favor de la coordinación con todos los trabajadores y sectores laborales, no sólo con los barrios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...